College Leadership

Views:      Published: 2011-07-19


The Leaders of the School of Mathematical Sciences at BNU
Dean: Bao Jiguang Tel: 86-10-58808868
Vice Dean: Tang Zizhou Tel: 86-10-58808192
Hong Wenming Tel: 86-10-58802903
Hu Yongjian Tel: 86-10-58807763
Wang Kaishun Tel: 86-10-58807735

The Institute of Mathematics and Mathematics Education at BNU
Head of the Institute: Tang Zizhou (holding a concurrent post)
Tel: 86-10-58808192

The Committee of the School of Mathematical Sciences at BNU, Communist Party of China
Secretary: Li Zhonglai Tel: 86-10-58807689
Vice Secretary: Li Jianhua Tel: 86-10-58807739
Committee Members: Bao Jiguang Hong Wenming Su Xiaole Tang Zhongwei Qi Zhenhua
The Scientific Steering Committee of the School of Mathematical Sciences at BNU
Director: Li Zhonglai
Vice Director: Hu Yongjian
Committee Members: Bao Jiguang Cai Junliang Huan Zhongdan Liu Yongping Mao Yonghua Hui Changchang Zhang Hui Zhang Shumei Zhang Yuhui Zhao Xu’an Zhu Wenfang

The Degree Committee of the School of Mathematical Sciences at BNU
Chairperson: Bao Jiguang
Vice Chairperson: Hong Wenming
Committee Members: Deng Bangming Ding Yong Huang Haiyang Li Yong
Li Zhonglai Lu Guangcun Yuan Rong

The Academic Committee of the School of Mathematical Sciences at BNU
Director: Li Zenghu
Vice Director: Tang Zizhou
Committee Members: Bao Jiguang Li Zhonglai Wang Fengyu Hui Changchang Yang Dachun


The Directors of Teaching and Research of the School of Mathematical Sciences at BNU
Analysis: Liu Yongping Equations: Huan Zhongdan
Algebra: Hui Changchang Geometry: Zhao Xu’an
Probability: Mao Yonghua Statistics: Zhang Shumei
Computational Mathematics: Zhang Hui Applied Mathematics: Cai Junliang
Mathematics Education and History of Mathematics: Zhu Wenfang

The Committee of the University Trade Union of the School of Mathematical Sciences of BNU
Chairperson: Zhang Xiuping
Vice Chairperson: Liu Yuming
Committee members: Cui Li Sun Wenze Wei Wei Zhen Yali

The Committee of the School of Mathematical Sciences at BNU, Chinese Communist Youth League
Secretary: Wei Wei Tel: 86-10-58803005
Copyright © 2011 Beijing Normal University. All rights Beijing Normal University No. 19, XinJieKouWai St., HaiDian District, Beijing 100875, P. R. China
BNU telephone directory assistance: 010-58806183 One-stop logistics service hotline: 010-58801111